BIRTHDAY FOR THE MONTH OF December
ID NAME BIRTH DATE PHONE NO
714  MITAL JAYESH GOGRI 01/12/1988  9833050455 
8012  SHANTILAL KANJI SAVLA 01/12/1950  8291223331 
793  DILIP JIVRAJ SAVLA 01/12/1975  9820946773 
137  ATUL VIRCHAND DHEDHIA 01/12/1971  9323569766 
100  HANSHA LAXMICHAND DHAROD 02/12/1950   
285  MEET ROHIT DHAROD 02/12/1996   
8077  ADITYA MAHENDRA SHAH 02/12/1987  9819060160 
8023  LAKHAMSHI DHARSHI GALA 02/12/1944  9769002663 
324  HITEN MANILAL DHAROD 02/12/1977  9820826100 
684  HARILAL PREMJI GOGRI 02/12/1942  9821609987 
36  PRASHANT NAVINCHANDRA CHHEDA 02/12/1990   
213  KUSUM DHIRAJLAL DHAROD 03/12/1944  9823842718 
50  NEETA NARENDRA CHHEDA 03/12/1975  9224409088 
202  SANGEETA RAJESH DHAROD 03/12/1983  9920195185 
8042  DR. ANISHA PRAKASH GADA 03/12/1989  9969631716 
321  VISHAL HIMAT DHAROD 03/12/1979  9819441841 
549  NISHA DIPESH GADA 03/12/1984  9967251403 
630  RASILA JAYANTILAL GALA 03/12/1966  9892602839 
SENHA BHAVESH CHANDRUVA 04/12/2000   
240  KEKIN HARISH DHAROD 04/12/1990  7276063594 
323  RAHIL KIRAN DHAROD 04/12/1998  9619353309 
8050  ARPIT ROHIT VIRA 04/12/1995  9930119703 
276  CHARMI JAYANTILAL DHAROD 05/12/1992  9733540732 
639  NAITIK MAHENDRA GALA 05/12/2002   
440  ISHANG ATUL DHAROD 05/12/2003   
281  RANJANBEN JAYANTILAL DHAROD 05/12/1950  9320752287 
354  JYOTI NILESH DHAROD 05/12/1978  9321518922 
535  MITESH VINOD DHAROD 05/12/1993  9820681871 
8004  JESSIKA NAVIN DHAROD 06/12/1962  9370593308 
92  VINI MAHESH DEDHIA 06/12/1995  9819686282 
8027  KHUSHI VIRAL GALA 06/12/2007  9819484349 
183  CHANDRAKANT HIRJI DHAROD 06/12/1954  9869382892 
353  MANILAL MAGANLAL DHAROD 06/12/1955  9821049352 
290  BHAVANA AMISH DHAROD 06/12/1975   
871  AMISH JAYANTILAL VORA 07/12/1976  9819332850 
183  NAVIN DUNGARSHI RAMBHIA 07/12/1961  9325678564 
351  HEENA MANILAL DHAROD 07/12/1967  9819096111 
595  PRITI RAJESH GADA 07/12/1966  9773729681 
508  HARESH TALAKSHI DHAORD 07/12/1971  9812388332 
360  AAKASH MANSUKHLAL DHAROD 08/12/1992   
352  MANILAL KUNVERJI DHAROD 08/12/1952  9821524750 
448  LEESA RAJESH DHAROD 08/12/2000   
398  SIDDHA NILESH DHAROD 08/12/2005   
871  NIRMALA JAYANTILAL VORA 09/12/1950  9004548851 
8041  DISHA SAMIL CHHEDA 09/12/2003   
489  HEMANT SHAILESH DHAROD 09/12/1987  9820243146 
180  JINAL SAMEER DHAROD 09/12/1983  9702024222 
8008  CHANDANBEN NIRANJAN GOGRI 09/12/1944  9323027419 
8036  NIDHI ROHIT DHAROD 09/12/2002   
388  DIPEN SHANTILAL DHAROD 09/12/1978  9820787897 
8049  PRAGNA PANKAJ VIRA 09/12/1966  9320143058 
359  CHAITALI JENISH DHAROD 10/12/1986  9322404882 
125  KASTURBEN KANJI DEDHIA 10/12/1945   
628  KUNAL JAGDISH GALA 10/12/1984  9833609049 
8076  VIRAL ASHOK SHAH 11/12/1981  9320766178 
8076  VISHAL ASHOK SHAH 11/12/1981  9323925501 
8018  VIHAN KAVAN DEDHIA 11/12/2011   
712  TRISHALA KETAN GOGRI 11/12/1990   
494  NIRAV MAHENDRA DHAROD 11/12/1985   
247  JYOTI HASMUKH DHAROD 11/12/1958   
8077  ANILA MAHENDRA SHAH 12/12/1959  9820120871 
75  RAMNIKLAL VISANJI DEDHIA 12/12/1957  9769385683 
8029  BHAVESH LALJI MALDE 12/12/1974  9049536536 
8015  DANI RAHUL DHAROD 12/12/2013   
302  KIRIT HIRJI DHAROD 13/12/1963  9867833180 
595  AMIT RAJESH GADA 13/12/1986  9967713892 
810  PALAK CHETAK SAVLA 13/12/2006   
570  NIRMALA KALYANJI GADA 14/12/1955  9220172982 
212  BHAVENI CHINTAN DHAROD 14/12/1985  8879283531 
871  RITESH JAYANTILL VORA 14/12/1979  9773759760 
8017  BHAVIN DINESH DHAROD 14/12/1993  9920178488 
13  DINESHCHANDRA MEGHJI CHHEDA 14/12/1953  9930800654 
290  ANJALI PREMAL DHAROD 14/12/1975   
270  ANJALI PREMAL DHAROD 14/12/1975   
767  SAGAR JAYANTILAL SAIYA 14/12/1988  9833025183 
19  JAVERBEN BHAVANJI CHHEDA 15/12/1933   
713  CHARMI UPENDRA GOGRI 16/12/1991  8652448833 
172  ASHISH BHAVANJI DHAROD 16/12/1975  9821140409 
314  ASHA KISHOR DHAROD 16/12/1964  9869989024 
621  HARDIK DHIRAJLAL GALA 16/12/1990   
201  SARLA DEVENDRA DHAROD 16/12/1976   
421  PRAVIN HIRJI DHAROD 18/12/1954  9833676866 
8047  JUGAL SUCHET GOR 18/12/1993  9979719024 
819  VIDHI PRAFUL SAVLA 18/12/2002   
337  RAJESH NANJI DHAROD 18/12/1965  9821413751 
8028  NIHIR UMESH DEDHIA 18/12/1998   
271  JAYANTILAL DAMJI DHAROD 18/12/1955  8425806432 
8004  NAVIN MORARJI DHAROD 19/12/1957  9421241628 
682  RAJESH HARILAL GOGRI 19/12/1968  9867545909 
352  AMIT MANILAL DHAROD 19/12/1980  9821886450 
573  KANJI RAVJI GADA 19/12/1935   
63  BIPIN LAXMICHAND DEDHIA 20/12/1961  9820226625 
77  KESHARBEN LAXMICHAND SANGHOI 20/12/1950  9167626877 
BHUMI BHAVESH CHANDRUVA 20/12/2006   
240  JYOTI HARISH DHAROD 20/12/1963  7498511789 
302  RAMNIKLAL HIRJI DHAROD 20/12/1954  9322654696 
44  PRIYANK RASIK CHHEDA 20/12/1989  9967931188 
710  NAYAN MAHENDRA GOGRI 20/12/1984  9869758295 
8071  NIDHI ATUL GOGRI 21/12/1995  9820849553 
8043  VAIBHAV NITIN GADA 21/12/1999   
321  GAZAL VISHAL DHAROD 21/12/1982  9819991489 
361  NIYATI HITESH DHAROD 21/12/1992  9819631788 
524  RITESH VASANTLAL DHAROD 21/12/1981  9223218259 
702  NIKITA BHAVIN GOGRI 22/12/1984   
8054  JUGAL VIRENDRA CHHEDA 22/12/1998   
168  BHAVANJI JADHAVJI DHAROD 23/12/1949  9757211340 
548  HARSHA ATUL DHAROD 23/12/1972  9987532359 
524  ADITYA RITESH DHAROD 23/12/2012   
785  VISHAL UMEDCHANDRA SATRA 24/12/1977  9324448140 
8038  PIYUSH MANSUKH DHAROD 24/12/1986  9022679743 
209  RIDDHI DHIRAJ DHAROD 24/12/1997  9892340366 
281  JAYANTILAL VISANJI DHAROD 24/12/1948  9969105974 
324  DAMYANTI MANILAL DHAROD 25/12/1952  9029704739 
955  SHANTA SHAMJI DHAROD 25/12/1946  9699088496 
8013  MALAY ATUL DHAROD 25/12/1991  9016898511 
293  CHAHEL CHIRAG DHAROD 25/12/2009   
437  CHETAN PREMJI DHAROD 25/12/1979  9561483183 
293  CHAITYA CHIRAG DHAROD 25/12/2009   
268  MEENA JAYANT DHAROD 26/12/1961   
299  KANTILAL VELJI DHAROD 26/12/1950  9320433224 
852  KUSUM JAYANT VIRA 27/12/1958  9322885932 
201  DEVENDRA UMERSHI DHAROD 27/12/1968  9324562582 
524  RANJANBEN VASANTLAL DHAROD 27/12/1960  9324218179 
348  VIMLA MANILAL DHAROD 27/12/1955   
8027  VIRAL RAMESH GALA 27/12/1982  9819484349 
354  SAHIL NILESH DHAROD 28/12/2003   
876  SHIDHARTH HASMUKH VORA 28/12/1992   
183  SHEETAL TEJAS DHAROD 28/12/1984  9870865566 
682  ZARNA RAJESH GOGRI 28/12/1968  9869248076 
652  BHANUBEN RAMJI GALA 28/12/1942   
506  ANIL TALAKSHI DHAROD 28/12/1968  9637504288 
8010  VIKEY BHARATBHAI DHAROD 29/12/1990   
199  RICHA DEEPAK DHAROD 29/12/1994  9619932483 
245  ILA HASMUKH DHAROD 30/12/1968  9869075584 
494  SAMJI NENSHI DHAROD 30/12/1930   
714  SAUMIL JAYESH GOGRI 30/12/1992  9004000085 
655  JINAL SHANTILAL GALA 30/12/1989  8806475307 
722  NISHI MANOJ KAKKA 31/12/1996   
330  AMIT LAHERCHAND DHAROD 31/12/1975  9820472225 
8011  ARUNA SHANTILAL GADA 31/12/1949  9320787087 
8044  BIPIN DAHYALAL SAVLA 31/12/1960  9869119785 
714  NISHA JAYESH GOGRI 31/12/1964  9820100120 
 .